Skip to content
Regulatoriskt pressmeddelande

Storytel slår prognosen för tredje kvartalet 2020

Storytel hade 1 360 300 betalande abonnenter i genomsnitt under tredje kvartalet 2020, vilket är en ökning med 103 300 kunder jämfört med det andra kvartalet 2020 och högre än lämnad prognos på 1 345 000 betalande kunder. Den årliga abonnentökningen för det tredje kvartalet 2020 landade på 345 900 jämfört tredje kvartalet 2019. Streamingintäkterna för tredje kvartalet 2020 kom in på 490,2 MSEK, jämfört med 483,5 MSEK som prognostiserats. Intäktstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år, uppgick därmed till 23%. 

 

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter under tredje kvartalet 2020 i Norden uppgick till 902 000, motsvarande 12 000 betalande abonnenter över prognos och en ökning på 166 000 jämfört med tredje kvartalet 2019. Streamingintäkterna i Norden kom in på 394,5 MSEK, vilket var 5,5 MSEK över prognos. ARPU kom in på 120 SEK, vilket var i linje med prognos.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 65% jämfört med det tredje kvartalet 2019 och uppgick till 458 300 abonnenter, vilket var 179 900 betalande kunder fler jämfört med tredje kvartalet 2019 och en ökning med 34 600 abonnenter jämfört med med andra kvartalet 2020. Abonnenttillväxten i segmentet Non-Nordics överträffade därmed den prognos om 455 000 abonnenter som tidigare kommunicerats. Streamingintäkterna i Non-Nordics ökade till 95,8 MSEK under tredje kvartalet 2020, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 63%.

– Storytel såg en stor efterfrågan på tjänsten som överträffade förväntningarna på både abonnent- och intäktstillväxten för det tredje kvartalet – en period som historiskt är den starkaste på året i vår bransch. I en värld där Covid 19-pandemin präglar hela det globala samhällets vardag, fortsätter Storytel framgångsrikt att skapa värde för författare, förlag och vår växande kundbas, både i och utanför Norden, säger Jonas Tellander, grundare och VD för Storytel.

– Konsumenternas växande intresse och engagemang för Storytel och ljudböcker, sporrar oss i vår långsiktiga investering i att göra attraktiva berättelser lättillgängliga för alla, överallt och när de vill. Våra förvärv av den arabiska ljudbokstjänsten Kitab Sawti, den israeliska ljudbokstjänsten iCast, det ledande isländska förlaget Forladið och det nordiska ljudboksproduktionsbolaget Earselect under de senaste månaderna, understryker övertygelsen i Storytels globala expansion, säger Jonas Tellander. 
 

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

 

Valuta: tusen SEK

Q3 2019  Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q3 2020
Totalt Streaming Utfall Prognos1
Intäkter 399 178 421 454 429 251 459 115 490 234 483 500
Täckningsbidrag2, 6 53 043 58 977 92 611 100 493
Täckningsgrad  13,3% 14,0% 21,6% 21,9%
Betalande abonnenter3 1 014 400 1 083 400  1 154 800  1 257 000 1 360 300 1 345 000
ARPU4 (SEK/Månad) 131 130 124 122 120 120
Norden Streaming5
Intäkter 340 315 352 222 349 768 366 322 394 453 389 000
Täckningsbidrag2, 6 109 563 115,689 113 476 107 176
Täckningsgrad  32,2% 32,8% 32,4% 29,3%
Betalande abonnenter3 736 000 757 600 785 800 833 300 902 000 890 000
ARPU4 (SEK/Månad) 154 155 148 147 146 146
Övriga länder Streaming
Intäkter 58 863 69 233 79 484 92 793 95 781 94 500
Täckningsbidrag2, 6 -56 521 -56 713 -20 866 -6 684
Täckningsgrad  -96,0% -81,9% -26,3% -7,2%
Betalande abonnenter3 278 400 325 800 369 000 423 700 458 300 455 000
ARPU4 (SEK/Månad) 70 71 72 73 70 69

_____________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020. För perioden före kv1 2020 visas resultatet med användande av kostnadsföringsmodellen.
 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Denna information är sådan som Storytel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-07 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Gullbrandson, Interim CFO, Storytel: +46 73 378 01 75

Dan Panas, Head of Communications, Storytel: +46 70 186 52 90   

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.