Skip to content

Internkontroll

Det övergripande syftet med intern kontroll över finansiell rapportering är att med rimlig säkerhet säkerställa att den interna och externa rapporteringen är tillförlitlig. Den interna kontrollen ska även säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och följer krav för bolag noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Ett internt kontrollramverk har etablerats inom Storytel och har utvecklats kontinuerligt under de senaste åren i syfte att stödja organisationen och de system och processer som bidrar till Storytels förmåga att uppfylla ovan nämnda krav på finansiell rapportering. Storytels interna kontrollramverk är baserat på COSO, som har utfärdats av kommittén för sponsringsorganisationer i Treadway Commission. Detta ramverk vilar på fem komponenter: Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakningsaktiviteter.

För mer information om internkontroll och riskbedömning, se Storytels årsredovisning.