Skip to content

Storytel AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Storytel-koncernen. Storytel AB är ett publikt bolag vars B-aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Storytels bolagsstyrning utgår från ett ramverk av externa och interna styrinstrument. Externa styrinstrument innefattar bland annat svenska aktiebolagslagen, svenska årsredovisningslagen, Nasdaq First North Growth Market – Rulebook och god sed på aktiemarknaden och interna styrinstrument innefattar bland annat Storytels bolagsordning, policyer, instruktioner, och riktlinjer.

Mer information om Storytels bolagsstyrning

storytel-group-management

Koncernledning

storytel-board-2-image

Styrelse

Storytels styrelse består av åtta ledamöter valda av bolagsstämman.

storytel-general-meetings

Bolagsstämmor