Skip to content
Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars 2020 Storytel AB (publ)

  • Ökat intäkterna från streaming med 45% från kv1 2019, till 429 (296) MSEK
  • Ökat abonnentstocken med 38% från kv1 2019 till i genomsnitt 1,154,800 (834,300) abonnenter
  • Ökat nettoomsättningen till 513 MSEK från 385 MSEK i kv1 2019
  • Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -0.64 (-1.60) SEK, före och efter utspädning
  • Framgångsrikt genomfört en riktad nyemission som tillförde bolaget 948 MSEK den 20 februari 2020

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing

Värde: tusen SEK Q1 2019  Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q1 2020 Q2 2020
Streaming Totalt  Jämförande
utfall
8
      Utfall8     Forecast1
Intäkter 295,994 320,034 399,178 421,454 429,251 429,251 458,000
Täckningsbidragt2,8 31,372 29,407 53,043 58,977 64,470 92,611
Täckningsgrad 10.6% 9.2% 13.3% 14.0% 15.0% 21.6%
Betalande abonnenter3 834,300 887,500 1,014,400 1,083,400 1,154,800 1,154,800 1,250,000
ARPU4 (SEK/månad) 118 120 131 130 124 124 122
Streaming Norden5
Intäkter 258,288 276,347 340,315 352,222 349,768 349,768 366,000
Täckningsbidragt2,8 75,329 70,443 109,563 115,689 104,223 113,476
Täckningsgrad 29.2% 25.5% 32.2% 32.8% 29.8% 32.4%
Betalande abonnenter3 645,500 669,200 736,000 757,600 785,800 785,800 826,000
ARPU4 (SEK/månad) 133 138 154 155 148 148 148
Streaming Övriga länder
Intäkter 37,706 43,687 58,863 69,233 79,484 79,484 92,000
Täckningsbidragt2,8 -43,957 -41,036 -56,521 -56,713 -39,752 -20,866
Täckningsgrad -116.6% -93.9% -96.0% -81.9% -50.0% -26.3%
Betalande abonnenter3 188,800 218,300 278,400 325,800 369,000 369,000 424,000
ARPU4 (SEK/månad) 67 67 70 71 72 72 72
Print Publishing6
Intäkter 107,316 109,053 116,371 179,562 114,737 114,737
Täckningsbidrag7 32,775 28,830 33,327 65,592 41,678 41,678
Täckningsgrad 30.5% 26.4% 28.6% 36.5% 36.3% 36.3%

___________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.

7. Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

8. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020. För jämförelse visas resultatet för kv1 2020 såväl användande kostnadsföringsmodellen (jämförande utfall) såsom aktiveringsmodellen, exklusive avskrivningar (utfall).

Kommande rapporter

Delårsrapport jan – juni 2020 – 11 Aug 2020
Delårsrapport jan – sep 2020 – 10 Nov 2020

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

För mer information: 
Jörgen Gullbrandson, Interim CFO: +46 733 780 175
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.